Fundació Agrícola Catalana es va constituir el 1980, les entitats que van promoure la seva constitució van ser:

Els objectius fundacionals són:
L'abast de la Fundació Agrícola Catalana se centra principalment, però no limitativament, a Catalunya i actua com a entitat catalitzadora i dinamitzadora de les iniciatives que puguin sorgir al país.