La Fundació Agrícola Catalana està regida i administrada per un Patronat que actualment compta amb 11 membres i un secretari no patró.
A més disposa de les instal·lacions i de la col·laboració administrativa i comptable que li facilita Fundació Catalana.
D'acord amb el que estableixen els estatuts de la Fundació Agrícola Catalana, la meitat més un dels seus patrons els nomena Fundació Catalana.

El patronat es reuneix una vegada al mes, aproximadament. A més, es realitzen reunions de comissions integrades per  patrons especialment interessats per temes determinats, així com visites a diversos organismes o institucions vinculades a temes relacionats amb l'agricultura, el medi ambient i les infraestructures.


Presidents del patronat

Relació de Presidents de Fundació Agrícola Catalana:

Sr. David Coll i Batllori (2004)

Sr. Carles Sumarroca i Coixet (2001 – 2004)

Sr. Oriol Comas i Vancells, en funcions (2000 – 2001)

Sr. Daniel Pagès i Raventós (1988 – 1999)

Sr. Joan Rosell i Molins (1984 – 1988)

Sr. Antoni Forrellad i Solà (1980 – 1983)


Composició actual del patronat

President
Sr. David Coll

Vicepresident
Sr. Josep Oriol Comas  

Vocals
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, representat pel Sr. Francesc Monné.

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnic Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, representat pel seu president, Sr. Ramon Lletjós

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Barcelona, representat pel Sr. Miquel Pujol-Palol.


Sr. Alfons Carner

Sr. Rafael Mujeriego

Sra. Isabel Perales

Sr. Pere Pujol

Sr. Carles Sumarroca


Secretari no patró
Sr. Jaume Carrasco